Нормативни документи - Документи


- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ-тримесечие-2024г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2024г.

- Етичен кодекс на училищната общност

- Работно и приемно време на директора

- Бюджет-2024г.

- График - консултации

- Седмично разписание за ІІ уч. срок-2023/2024г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2023г.

- Правила за оказване на първа помощ.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ-тримесечие-2023г.

- Стратегия на образователната институция.

- Мерки за повишаване качеството на образованието.

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Правилник за дейността на училището през уч.2023/2024г.

- Годишен план за дейността на образователната институция

- Училищни учебни планове за уч.2023/2024г.

- Седмично разписание за І уч. срок-2023/2024г.

- График-поправителна сесия/август/ уч.2022/2023г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ-тримесечие-2023г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2023г.

- Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2022/2023г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2022г.

- Приемно време на директора.

- Стратегия на образователната институция.

- - Програма за превенция на ранното напускане на училищ

- - Програма за предоставяне на равни възможности и за пр

- Правилник за дейността на училището за уч.2022/2023г.

- - Мерки за повишаване качеството на образованието.

- Годишен план за дейността на образователната институция

- Училищни учебни планове за уч.2022/2023г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ-тримесечие-2022г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ -тримесечие-2022г.

- Проект "Подкрепа за успех"

- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2022г.

- Заповед и График- училищен план-прием І и V клас учебна

- Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно

- Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2021/2022г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2021г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ-тримесечие-2021г.

- Стратегия на образователната институция.

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Мерки за повишаване качеството на образованието.

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Правилник за дейността на училището за уч.2021/2022г.

- Годишен план за дейността на училището за уч.2021/2022г

- График-консултации на учителите за І срок на уч.2021/20

- Училищни учебни планове за учебната 2021/2022г.

- Седмично разписание за І срок на учебната 2021/2022г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ-тримесечие-2021г.

- График на дейностите с учениците,съгласно Заповед№РД-09

- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2021г.

- Заповед ОРЕС

- Бюджет-2021г.

- Заповед ОРЕС.

- Заповед-обучение от разстояние в електронна среда-VІ и

- Заповед- училищен план -прием за учебната 2021/2022г.

- Заповед НВО ІV и VІІ клас за уч.2020/2021г.

- Седмично разписание ІІ учебен срок-учебна 2020/2021г.

- Заповед-учебни занятия.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2020г.

- Заповед-дистанционно обучение.Алтернативни разписания.

- Телефони за подкрепа в криза,свързана с COVID-19.

- Уважаеми родители , учебни те занятия в ОУ"Христо Ботев

- Правилник за дейността на училището.

- ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно

- Препоръки за безопасна работа в интернет.

- Програма за превенция на ранното напускане на училище.

- График за консултации на учителите -І учебен срок-2020/

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Етичен кодекс

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ-тримесечие-2020г.

- Стратегия

- Годишен план за дейността на училището уч.2020/2021г.

- УУП за учебната 2020/2021г.

- Седмично разписание І учебен срок-учебна 2020/2021г.

- Правила за работа на училищната институция в условията

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ-тримесечие-2020г.

- Отчет за изпълнението на бюджета-І-тримесечие-2020г.

- График за дейности в електронна среда за периода 29.03.

- Мерки за борба с коронавируса.

- График за дейности в електронна среда

- Бюджет -2020г.

- Заповед-График конултации ІІ срок уч.2019/2020г.

- Заповед училищен план-прием за учебната 2020/2021г.

- Седмично разписание ІІ учебен срок учебна 2019/2020г.

- Заповед -Грипна ваканция.

- Заповед -Грипна ваканция.

- Съобщение-Грипна ваканция.

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІV-тримесечие-2019

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІІ -тримесечие-2019

- Седмично разписание І учебен срок учебна 2019/2020г.

- График на групите по Проект"Подкрепа за успех"

- Отчет за изпълнението на бюджета-ІІ -тримесечие-2019г.

- Информация за НВО-VІІ клас за уч.2018/2019г.

- Вътрешни правила-защита на личните данни.

- Заповеди-утвърждаване на вътрешни правила и служители з

- Отчет за изпълнението на бюджета-І -тримесечие-2019г.

- Етичен кодекс

- 7.Програма за предоставяне на равни възможности и за пр

- 6.Програма за превенция на ранното напускане на училище

- 5.Мерки за повишаване качеството на образованието.

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Христо Ботев"

адрес:с. Партизани, община Дългопол обл. Варна
ул.15 №11

сл.тел.0517-84223

пк 9245

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design